Na osnovu odredbe člana 13. i člana 27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) Vino Bar d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.izaberivino.com obaveštava:
 • Da se prodaja robe putem internet sajta www.izaberivino.com obavlja u okviru registrovane delatnosti preduzeća Vino Bar d.o.o., Beograd – Vračar, Jovana Rajića 5e, matični broj: 21050709, PIB: 108701334;
 • Kupovinu vina preko on-line prodavnice www.izaberivino.com mogu vršiti samo lica starija od 18 godina. Svaki kupac je dužan da navede tačne podatke prilikom registracije na sajt www.izaberivino.com.;
 • Prilikom porudžbine potrebno je da nam navedete tačnu adresu isporuke i broj telefona na ime i prezime naručioca, kako bismo bili u mogućnosti da proverimo istinitost porudžbine.
 • Ukoliko uslovi iz prethodne dve tačke nisu u celosti ispunjeni Vino Bar d.o.o. Beograd zadržava pravo da naručiocu ne isporuči naručenu robu;
 • Vino Bar d.o.o. Beograd se obavezuje da će sve Vaše podatke čuvati u strogoj tajnosti, da ih neće ustupiti trećem licu i da ih ni na koji način neće upotrebiti u druge svrhe osim u one koje su ovde navedene;
 • Osnovna obeležja robe mogu se naći na sajtu www.izaberivino.com;
 • Vino Bar d.o.o. Beograd se obavezuje da ukoliko neki od proizvoda nije trenutno dostupan a ponuđen je na prodaju, obavestiti kupca robe telefonom ili elektronskim putem po pitanju zamenskog proizvoda ili otkazivanja poručenog proizvoda;
 • Kupac može da otkaže porudžbinu sve do momenta dok se ne obavi telefonska potvrda porudžbine posle čega kreće realizacija dostave poručenih proizvoda;
 • Kupac je dužan da naručenu robu primi lično ili da ovlasti nekog da je primi u njegovo ime, što naručilac ili ovlašćeni primalac potvrđuju svojim potpisom prilikom preuzimanja proizvoda;
 • Vino Bar d.o.o. Beograd će pre slanja robe naručiocu svaki proizvod proveriti i adekvatno upakovati radi zaštite u transportu;
 • Naručilac je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda proveri da li sadržaj pošiljke odgovara naružbini i da eventualno nije došlo do oštećenja prilikom dostave. Reklamacije te vrste možete uložiti isporučiocu na licu mesta;
 • Prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal koji se nalazi na našem sajtu izražena je u RSD sa uračunatim PDV-om;
 • Kupljenu robu isporučujemo u roku od tri radna dana;
 • Potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
 • Plaćanje se vrši gotovinski prilikom isporuke. Svaku pošiljku prati odgovarajući račun;
 • Vino Bar d.o.o. Beograd zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova i odredbi u bilo kom trenutku, s tim što će se pristupiti izmeni ovih Uslova i odredbi samo kada je to nužno i radi njihovog usklađivanja s propisima Republike Srbije, u slučaju zahteva za poboljšanje pružanja usluga, te u slučaju zahteva za poboljšanje efikasnosti online narudžbina;
 • Sve izmene ovih Uslova i odredbi, kao i datum stupanja na snagu tih izmena, biće objavljene na internet sajtu www.izaberivino.com. Sve izmene Uslova i odredbi biće na snazi samo za nove narudžbine primljene posle objavljivanja tih izmena na ovoj internet stranici. Ako kupac ne dostavi prigovor na promenu ili ne otkaže ugovorenu narudžbinu, smatraće se da je prihvatio izmenjene Uslove i odredbe. Kupac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima pre svake narudžbine, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja;
 • Ovi Uslovi i odredbe propisuju uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica na internet sajtu www.izaberivino.com od strane Kupaca;
 • Nakon obavljene registracije na internet stranicama, kupci izjavljuju da su pročitali i razumeli uslove korišćenja, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni s ovde iznesenim Uslovima i odredbama te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Registrovani korisnik lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti šifara (lozinki), na mestima gde one postoje;
 • Vino Bar d.o.o. Beograd zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ako to smatra potrebnim, ukine, dopuni ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja i/ili Izjavu o poverljivosti podataka. Bilo kakva izmena, dopuna ili ukidanje Uslova i odredbi, tj. uslova korišćenja, stupa na snagu u trenutku njihovog objavljivanja na internet stranicama, osim ako ne bude drugačije određeno;
 • Vino Bar d.o.o. Beograd ne odgovara za eventualne greške nastale u opisu proizvoda, slika i greške nastale prilikom ažuriranja stranica i promena cena;
 • Vino Bar d.o.o. Beograd takođe zadržava pravo da promeni i pravovremeno obustavi ili prekine pružanje usluge internet prodavnice;
 • Proizvodi se naplaćuju po cenama koje važe na dan naručivanja i objavljenim na internet stranici www.izaberivino.com. Cene, uslovi plaćanja i akcijske ponude važe isključivo u trenutku plaćanja i mogu se promeniti bez prethodne najave. Vino Bar d.o.o. Beograd nastojaće da cene navedene u narudžbini budu tačne, međutim može doći do greške;
 • U slučaju da se cena proizvoda promeni za vreme obrade narudžbine, ili cena na internet stranicama iz bilo kojeg drugog razloga ne bude odgovarala stvarnoj ceni proizvoda ili usluge, Vino Bar d.o.o. Beograd omogućiće Kupcu da odustane od kupovine odnosno da potvrdi novu promenjenu cenu;
Zakonska garancija i ugovorna garancija važe u rokovima određenima važećim propisima Republike Srbije, od datuma preuzimanja robe, te je radi ostvarivanja prava na garanciju potrebno priložiti originalni račun kao dokaz kupovine (račun, fiskalni isečak, odštampan izvod s tekućeg računa i sl.). Vaš Vino Bar d.o.o. Beograd